درناز دکورارائه دهنده انواع دکوراسیون آتلیه

 

محصولات چوبی (دکور آتلیه)

نمونه های کار شده در آتلیه ها

سوالات متداول

 
ابعادها به چه اندازه هست؟
ابعادی که روی هرمحصول نوزادوکودک درج شده است به اندازه ایی است که نوزادان بایدروی آن وسیله هاخوابیده وکودکان بایدحالت نشسته باشندوابعادی که هم برای خردسالان هست که ازروی عکس مشخص است که اندازه میشه یانه ؟وابعاداستاندارداست ولی بصورت دقیق طول وعرض وارتفاع را نمی شودبیان کرد.
رنگ بندی محصولات به چه صورت است؟
هررنگ که موردنظرشماست می توانیدانتخاب کنیدونمونه آن رنگ راداخل دایرکت برای ماارسال کنیدتاهمان رنگ روی وسیله خرده شود.
هزینه ارسال به چه صورت است؟
هزینه ارسال به دوصورت باربری وتیپاکس هست که هزینه ارسال باباربری ازمبداباربری تامقصدباربری که ازآنجابایدخودمشتری آن راتحویل بگیردکه تقریبا20هزارتومان است که میتوانیدوسیله ها2-3عددهم داشته باشندکه همان 20هزارتومان می شودارسال باتیپاکس هزینه های ارسال دوبرابراست ولی مستقیمابه دست مشتری های عزیزمون میرسندکه بسته به تعدادبسته بندی ها15هزارتومان هم میشودپس هرچه تعدادسفارشات بیشترباشدهزینه ارسال کمتر می شود.
بسته بندی هابه چه شکل هستند؟
وسایل هابانایلن حباب داربه صورت کامل چسب می شودودرموردشکسته نشدن وسالم ماندن اطمینان کامل داشته باشیدواگرمحصول خدای ناکرده اتفاقی برایش افتادبایداطلاع داده ومحصول راتحویل نگیریدتاپیگیری شودچون محصول سالم به دست باربری یاتیپاکس داده می شود.
جنس محصولات ازچه نوعی هستند؟
بستگی به وسیله داردکه سفارش میدهیداماچوب هایی که دروسایل استفاده میشودچوب های گردو،راش،سنجد،چوب روس وام د یاف های خارجی هستندوازچوب های مرغوبی است که دربازارموجوداست استفاده می شود.
طریقه سفارش چگونه است؟
سفارش هاازطریق سایت است به هرتعدادکه میخواهیدمیتوانیدسفارش دهیدمشتریان عزیزتوجه کنیدفقط ازسایت سفارش دهیدنه دایرکت و...
تخفیف محصولات چه زمان هایی است؟
تخفیف مخصوص مشتریان وفادارمون است دوره هایی که تقریباهرماه یکباربعضی ازوسایل تخفیف دارمی شوندکه ازطریق سایت و استوری اطلاع رسانی می شود.
دکورهای سفارشی هم دارید؟
بدلیل سفارش های زیادوکمبودفرصت نمی توانیم خیلی فوری انجام دهیم امااگرزمان کافی داریددکورهای سفارشی هم قبول می کنیم بایدشرایطی داشته باشدازقبیل اینکه توانایی ساختن داشته باشیم،به صورت تکی ساختن مقرون به صرفه باشد وحساسیت درموردفروش دکوردارندیانه مثلامامی توانیم ازاین دکوربفروشیم یانه شود حتمابایداین مسائل سوال شودوساخت دکورهای سفارشی به این مواردبستگی دارد.
پکیج کامل داریدیانه؟
برای مثال دکورهای کریسمس به طورکامل ازدرخت وریسه های نورو...بایدپاسخ دادکارمافقط ساخت وسایل چوبی است ووسایل که قابل خریدازمغازه های لوکس فروشی واسباب تولدو...می شودخریداری کردوتنهاوسایلی که ساخت آنهامشکل است وهرکس نمی تواندانجام دهدوتزیینات وبقیه وسایل که سلیقه ایی است راخودشان تهیه می کنندکه مابااین کارازداشتن دکورهای تکراری جلوگیری کردیم وفقط وسایل اساسی راداریم.
چه تعدادازاین دکورهاتولیدمی کنید؟
بایدپاسخ دادکه تعداددکورهامحدوداست برای مثال دکوری که20تاآن راتولیدکردیم وفروختیم دگه تولیدنمی شودتاکارآتلیه هاتکراری نشودامابرای تولیددکورهای سیسمونی وبقیه کارهامحدودیت نداریم.
 

ارائه انواع دکور آتلیه


استفاده از المان های روز دنیا در طراحی


طراحی در رنگ های مناسب


ارائه طرح های متنوع


زیبایی در طراحی


استفاده از المان های طبیعی